Servis a reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na všechny produkty nabízející společností Atlas Computers s.r.o.

Kontakt:  reklamace@atlascomp.cz

 

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího na reklamaci produktu musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014. Kupující je povinen se před nákupem seznámit s reklamačním řádem který je uveden zde v online podobě. Na vyžádání kupujícího je prodejce povinnen předat reklamační řád jiným způsobem ( elektronickou poštou, přibalením reklamačního řádu v papírové podobě k produktu ).

 

Atlas Computers s.r.o. nabízí bez starostný servis, který zahrnuje vyzvednutí vadného produktu u Vás doma skrze kurýrní službu a to zcela zdarma. Po úkonech nutných pro opravu zboží expedujeme zboží zpět k zákazníkovi zcela zdarma a to, v co možno nejkratší časovém termínu. Reklamací se tedy nemusíte obávat, neboť je řešíme během pár dní a navíc hradíme všechny náklady na dopravu.

 

 

Uplatnění reklamace

V případě závady zboží které bylo zakoupeno u společnosti Atlas Computers s.r.o. neprodleně informujte naše servisní oddělení skrze email ( reklamace@atlascomp.cz ). Po obeznámení našeho technika problémy týkajících se produktu, se s technikem dohodnete na datu Vám nejvíce vyhovujícím a my za Vás objednáme bezplatně přepravního kurýra. V domluveném termínu bude od Vás převzat vadný produkt, který kurýrní služba dopraví k nám na servisní prohlídku. Reklamace se snažíme řešit v co možno nejkratším čase a ručíme za návrat opraveného produktu v rámci několika málo dní. Běžně tak činíme do sedmi pracovních dnů. Všechny reklamace jsou řešeny přednostně a mají v naší firmě nastavenou prioritu číslo jedna.

Opravený produkt posíláme zákazníkovi zpět na uvedenou adresu v reklamačním protokolu skrze kurýrní službu zcela zdarma. V případě právem uznané reklamace tedy neplatíte ani korunu. Náklady na přepravu i opravy produktu hradí Atlas Computers s.r.o.

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodejce, v rámci záruční lhůty která je uvedena na záručním listě. Záruka se vztahuje na produkty ode dne doručení zákazníkovi, až do vypršení záruční doby, která je uváděna v počtu měsíců (24, 36, 48, 60 měsíců atd ).

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu ( záručního listu, faktůry ), potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při reklamaci potřebnou součinnost.

 

V rámci zákona si narokujeme až  30 dní na opravu zboží. Takto můžeme učinit v případě prověření komponent na speciálních diagnostických strojích při podezření na úmyslné poškození produktu. Analýza vzniku závady probíhá v externí firmě se kterou spolupracujeme. V případě nálezu úmyslného poškození zboží, případně manuálního poškození produktu, bude zákazníkovi ( kupujícímu ), účtována cena za čas technika ( 500Kč bez DPH za hodinu ). Dále pak náklady na dopravu a všechny další ztráty které tím to neférovým  jednáním ze strany zákazníka vznikly společnosti Atlas Computers s.r.o.

 Postup při nahlášení reklamace

 1.  Kontaktujte našeho servisního technika na emailu: reklamace@atlascomp.cz. Do něj uveďte číslo objednávky a název produktu, plus Vaše údaje ( jméno, adresu, tel. ). Nezapomeňte také popsat jak se závada projevuje. Například: PC se zapne, ventilátory se točí, ale obraz nenabíhá. V obraze se objevují artefakty ( zelené, fialové, černé, modré, pruhy a další chyby při převodu obrazu ). PC se vůbec nezapne - nechce nastartovat.  Uveďte i Vaše doměnky v případě, když tušíte v čem by mohl být problém - našemu technikovi to ulehčí práci a Vám to zaručí dřívější vyřízení reklamace.
 2. Nejpozději do 24h během pracovního týdne se Vám ozve náš technik a probere s Vámi možné řešení problému. V případě že se opravdu jedná o závadu zboží a ne o problém týkající se softwaru, případně virů atd. domluvíte se s technikem na datu vyzvednutí zboží. Ideálně na další pracovní den.
 3. Zboží zabalte do originální krabice, přibalte záruční list a reklamační formulář v tomto znění:                                                                       Vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon. název produktu, číslo objednávky. popis závady a datum jejího vzniku.                                                                                                                                                                                                                                                                     Předejte balíček kurýrní službě, která Vás telefonicky v den vyzvednutí zásilky zkontaktuje.
 4. Po převzetí zboží určeného k opravě Vás zašleme informační email s potvrzením o jeho převzetí a odhadovaným termínem expedice zpět k Vám.
 5. Po úspěšně vyřešené reklamaci z naší strany obdržíte další email ve kterém Vám bude oznámen termín doručení zboží i s kontakty na přepravní službu.

"Záruční podmínky v kostce"

 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Záruční doba na námi dodávané zboží činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v době vada,má kupující nárok tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, neodborné montáže, nesprávného používání, nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění.
 • Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání zásady obecné hygieny.
 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj.dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
 • Podle občanského zákoníku č.367/2000 má kupující právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nás písemně kontaktovat a nepoškozené zboží v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží, prodávající vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat ceně zboží po odečtení dopravy. Navrácení dohodnuté částky ( cena zboží mínus náklady na dopravu ) proběhne nejpozději do 14 dnů od převzetí navráceného zboží. Produkty se nevrací na dobírku. Takto zasílané zboží se nepřijímá a vrací se zpět odesílateli.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

  Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. ( nakonfigurované sestavy na zakázku, případně již navržené sestavy upravené skrze konfigurátor ).

 

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • Když je závada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 • V případě že na produktu byla porušena záruční pečeť.
 • Když bylo odhaleno úmyslné poškození produktu
 • vada vznikla manuálním záchazením a poškození vzniklo při manipulaci se zbožím případně neodborným zacházením.

Lhůta pro uplatnění záručních práv

Kupující může svá práva na reklamaci uplatní v dohodnuté lhůtě od převzetí zboží. Běžně je tak 24, 36, 48 a nebo 60 měsíců - délku záruky na Váš produkt zjistíte v záručním listě. U použitého zboží lze lhůtu pro na reklamaci zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající společně s faktůrou ( bude uvedeno v záručním listu ) nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze reklamaci u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva na reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z reklamace po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ( reklamace ). Lhůta skončí ve stanoveném čase uvedeném na záručním listě od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Nadstandardní záruka za jakost produktu

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.